српски

english


Марина Стојановић

Неке стилистичке особине библијског текста

стране: 485-498

Апстракт

Приложени рад представља сажет преглед одређених стилистичких средстава која се често јављају у библијском тексту. Овде ће бити поменути паралелизам, епитет, метафора, метонимија, синегдоха, алегорија и еуфемизам. Циљ приказа је да се кроз примере илуструје употреба ових устаљених и учесталих стилских фигура, као и ефекат који оне имају за рецепцију текста.

ДОИ:

нема

УДК:

27-23-276

преузми пдф