српски

english


Мирослав М. Поповић

О датовању и интерпретацији писма–заклетве краљице Јелене дубровачком архиепископу, кнезу и општини

стране: 915-922

Апстракт

Циљ рада је да представи могућности датовања писма–заклетве краљице Јелене Дубровчанима и различите интерпретације садржине документа, које та датовања доносе, а односе се на карактер делатности краљице Јелене у време краљева Стефана Уроша I (1243–1276) и њених синова Стефана Драгутина (1276–1282) и Стефана Уроша II Милутина (1282–1321).

ДОИ:

нема

УДК:

091=163.41"12/13"

929.731 Јелена, српска краљица

930.2:003.074(497.11)"12/13"

преузми пдф