српски

english


Горан Младеновић

Теолошко, хагиографско и биографско тумачење Псалма 7

стране: 843-860

Апстракт

Модерна егзегеза разврстава псалме према њиховој књижевној врсти. Метода по којој су се псалми делили у зависности од њиховог садржаја, као и времену настанка, није више толико заступљена у ерминевтици. Међутим, ни подела псалма према њиховом књижевном облику није прихваћена од стране свих библиста, нити је дала задовољавајуће егзегетске резултате који су се од ње очекивали.

Аутор овог рада одлучио је да у уводном делу обради само молитвене псалме, и то у што сажетијем облику, како би више простора оставио за теолошко, хагиографско и биографско тумачење 7. псалма који и припада овом поетском корпусу. Трагање за интерпретативним контекстом ауторске личности, у којој су псалми само њен узбудљиви отисак, један је од примарних циљева ове кратке научне студије. Зато је веома битно псалмима приступити са становишта поетско– религиозне биографије и при томе указати како једно повесно и теолошко искуство поприма песнички облик.

ДОИ:

нема

УДК:

27-243.63-277

преузми пдф