српски

english


Александар Суботић

Субјект и остаци Другог

стране: 223-262

Апстракт

У овом раду скицирана је (могућа) путања одвајања савременог појма „личност“ у борби за своју аутономију од његовог тријадолошког корена, одакле је овај појам почео свој пут као ознака за потпуно релациони ентитет. Као најважније тачке одступања на том путу означени су Декарт и Кант. Констатовано је, притом, да модерни субјект и даље носи у себи неизбрисиве трагове конститутивне улоге Другог. Испитујући те трагове Другог аутор је као главну и сталну референцу користио Лакана. На крају је наглашена релевантност савремених концепција личности за могућу, нову теолошку синтезу, кроз коју би појам личности, изведен из тријадологије, на основу христологије могао једнозначно бити примењен у теолошкој антропологији.

ДОИ:

нема

УДК:

27-18:141.319.8

преузми пдф