српски

english


Милош Мишковић

Бонифацијева мисионарска и реформаторска активност у Западној Европи

стране: 55-84

Апстракт

Овај рад има за задатак да при­каже мисионарску и реформаторску делатност Бонифација, најзначајнијег англосаксонског миси­онара у Западној Европи. Англосаксонски мисиона­ри дали су велики допринос процесу христијани­зације германских племена. Бонифације уз помоћ Рима и Франачке државе приступа мисији хри­стијанизације паганских племена; међутим, папа ће му поверити и задатак да реформише црквене организације у Западној Европи. Имајући против­нике у франачком епископату, Бонифације рефор­му Франачке Цркве није могао да изведе у потпу­ности, али је захваљујући њему постављен темељ за чвршће повезивање Римске и Франачке Цркве.

УДК:

27-36:929 Бонифације, свети

27-76(363)"07"

преузми пдф