српски

english


Стефан Јовановић

Нефилософска философија времена — још један осврт на Нeilsgeschichte Оскара Кулмана

стране: 39-54

Апстракт

Питање проблема времена пред­ставља лакмус папир на којем се огледа подра­зумевано онтолошко гледиште аутора. Ми смо се у овом истраживању фокусирали на сагледа­вање времена каквим га схвата Оскар Кулман, еминентни протестантски теолог 20. века, у светлу одређених учења из Отачког опуса. Поме­нута учења су одабрана на основу нарочите коре­лације у односу на места из Кулмановог учења ко­ја, по нашем мишљењу, захтевају дубљу критику.

УДК:

27-185.5 Кулман О.

преузми пдф