српски

english


Марко Трајковић

Верска настава у секуларном друштву — један аспект људских права

стране: 161-174

Апстракт

Циљ овог рада је да представи верску наставу као један од аспеката људских права. Одређењем самог појма људска права сагледаћемо основне аспекте овог појма дефинисаног у међународним документима. У агенди људских права истакнуто место заузима и религија, која се од друге половине 20. века одређује као важан фактор у процесу развоја толеранције и међукултурног уважавања. Због тога је учење о вери у оквиру развијених европских земаља устаљена пракса и резултат уверења да вредносни потенцијал религије може помоћи свестран развој личности. Секуларно устројство не намеће потребу строге одвојености и не мешања, већ правна наука препознаје систем кооперативне одвојености, пружајући тиме могућност сарадње у остваривању оних делатности које су од значаја за друштво. Верска настава у националном образовању има своје специфичности, условљене друштвено- политичким околностима, али је њено враћање у образовни систем позитиван искорак српске државе у погледу унапређивања људских права. Поред правних аспеката, посветићемо пажњу и педагошким аспектима веронауке у Србији у циљу истицања позитивних страна, и указивању на постојеће проблеме.

УДК:

342.731(497.11)

37.014.523(497.11)"2001/..."

преузми пдф