српски

english


Ивица Чаировић

Јубилеј Monumenta Germaniae Historica (1819–2019) – едиције извора за историју Западне Европе у средњем веку

стране: 661-676

Апстракт

Овај прегледни рад би требало да упозна српску богословску јавност са једном важном едицијом у којој се – већ две стотине година (1819–2019) – публикују историјски извори о историји Западне Европе – Monumenta Germaniae Historica из Минхена. Ова едиција помаже истраживачима да историјске прилике и чињенице сагледавају уз помоћ исправне научне методологијом, како би закључци били прецизни и тачни. На тај начин, скоро два столећа је упоредо сазревала и сама историјска методологија у оквиру историје као науке, што је утицало на стварање нове генерације истраживача на свим светским меридијанима, који су у 21. веку уз помоћ Интернета могли да приступе историјским изворима приликом писања о темама из државне и црквене средњовековне историје Западне Европе.

УДК:

655.4/.5:94(430)

930(430)"1819/2019"

преузми пдф