српски

english


Зоран Деврња

Формирање теологије људских права у теолошком систему Реформацијских цркава

стране: 413-430

Апстракт

Теологија људских права је као специфична, и историјским и друштвеним околностима одређена теолошка дисциплина настала у окриљу теолошког сведочења Реформацијских црква. Највећи допринос њеном уобличавању дали су најеминентнији представници протестантске теолошке мисли 20. века, Карл Барт и Јирген Молтман. Поред многих специфичности, па и евидентних слабости (латентни хилијазам), реформацијски теолошки концепт људских права се временом разраста у развијен теолошки систем са наглашеним социјалним импликацијама и политичким утицајем. Доношењем декларације о људским правима Светског савеза Реформацијских цркава 1976. године теолошки концепт људских права постаје саставни део проповеди и мисије ове хришћанске деноминације.

ДОИ:

нема

УДК:

274/278–67:342.7

274–1 Барт К.

274–1 Молтман Ј.

преузми пдф