српски

english


Косана Вићентијевић

Модалитети морала у ревизорској професији са аспекта филозофије др Николаја Велимировића

стране: 397-412

Апстракт

Предмет истраживања овог рада јесте примена филозофије, религије и световних концепција живота на ревизорску теорију и праксу. Због значаја мисли и дела др Николаја Велимировића, у раду се посебно истиче неопходност усавршавања ревизорске професије, кроз његове мисли које су бескрајне, вечне, боговечне и применљиве на морално деловање ревизора и друштва за ревизију, у савременом пословном окружењу. Наведена је ревизорска регулатива која тангира морални аспект деловања ревизора и извучени су пресечни скупови са моралним аспектима које изражавао др Николај, на глобални процес ревизије финансијских извештаја. На основу теоријских прегледа мисли др Николаја, закључено је да су полазне хипотезе са почетка рада потврђене и да постоји могућност за даља истраживања у погледу детаљне примене мисли др Николаја у свим фазама ревизије финансијских извештаја.

ДОИ:

нема

УДК:

271.222(497.11)–726.2–36:929 Николај Велимировић, свети

271.2–423

657.6:174

преузми пдф